انتشارات حرفه هنرمند
چیزی تو کشو نیست
دیگر تنها نیستی
یک رمانس دانشگاهی مرگبار
قمر در عقرب
درباره عکاسی
زبان عکس
فانی و باقی
کاغذ و آینه
طراحی حسی
فرانسیس بیکن: منطق احساس
مقدمه‌ای بر طراحی دوبعدی
مرگ غم انگیز پسر صدفی
تو مشغول مردن ات بودی
یک دم نور
درباره نگاه به عکس ها
ذن و عکاسی
بدن تکه تکه شده